Гинка Джонкова.JPG

Гинка Джонкова е ерготерапевт. Притежава бакалавърска степен по "Медицинска рехабилитация и ерготерапия" от Медицински университет - София от 2008 г., както и магистърска степен в същата специалност от 2011 г. Притежава допълнителни квалификации в сферите на мануално-мобилизационните техники, мекотъканната мобилизация и проприорецептивното невромускулно улесняване, както и сертификати за рехабилитационна работа с деца с изоставане в развитието и синдром на Даун. Владее методика на Макензи и аурикулотерапия.

Гинка притежава опит като ерготерапевт към МБАЛ "Софиямед", където е работила с широк спектър от увреждания и затруднения в развитието. Работила е като рехабилитатор и кинезитерапевт и към УМБАЛ ”Царица Йоанна – ИСУЛ” и Медицински център „Здраве за всеки”.

В Детски терапевтичен център "Ваня" Гинка използва своите умения, за да води занимания по ерготерапия и кинезитерапия за деца с увреждания и затруднения в развитието, както и с участие в изготвянето на оценки и планове за работа на децата и съвместни обсъждания на терапевтичния екип.