Petyo.jpg

Петър Лазаров е завършил магистратура по Ерготерапия в Русенския университет "Ангел Кънчев". Управител е на "Комплекс за интегрирани терапии" ООД и Детски терапевтичен център "Ваня". Член на Управителния съвет на Асоциацията на българските ерготерапевти (АБЕТ) и представител на организацията в Алианса за ранно детско развитие.

Притежава дългогодишен опит в пряка ерготерапевтична работа с деца, придобит в Обединени терапевтични практики "Детски истории", Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование - София-град и в частна практика. Провежда групова и индивидуална работа с деца с широк спектър от увреждания и затруднения в развитието. Минавал е надграждащи обучения в сферата на сензорната интеграция, работа с деца от аутистичния спектър, цялостна оценка на развитието, скрининг методологии и консултиране на родители. Притежава сертификат за преминато обучение "Разстройства от аутистичния спектър" от Университета на Калифорния Дейвис (University of California, Davis).

Петър е провеждал редица обучения и супервизии за специалисти от образователната и социалната сфери. Интересите му са свързани с възможностите на ерготерапията за осигуряване на ранна детска интервенция, както и с общностното организиране и изграждането на активни родителски общности за защита правата на децата и застъпничество в сферата на ранното детско развитие.